Terms And Conditions

SWEDISH

Genom att registrera dig som en modell på HotModel.se svär jag härmed och bekräftar att jag är minst 18 år, eller äldre. Min signatur intygar också att om jag ger HotModels.se med falsk identifiering (inklusive namn och / eller födelsedatum), kommer jag inte hålla HotModels.se, eller dess moderbolag, ansvariga som jag förstår att den här versionen och dess åtföljande ålderskontroll handling (ar) godtogs i god tro, och att denna insats gjordes för att se till att jag är minst 18 år.

Jag intygar också att alla beslut som rör innehåll och karaktär mitt HotModels.se videochattrum görs på min egen bedömning, så länge den faller inom ramen för det modellavtal som jag gick med på att när du skapade ditt HotModels.se modell konto.

Härmed intygar att jag är minst 18 år och att min ålder är lika med eller, högre ålder, eller statliga lagar i mitt område kräver. Jag bekräftar att jag har läst det här dokumentet och till fullo förstå dess innehåll, och att jag signerar och går med på det av egen fri vilja.

Alla videor som laddas upp av modeller på hotmodels.se ägs av respektive modell. Hotmodels.se kommer inte att använda materialet utanför sidan eller på sidan utan modellens godkännande.

Jag intygar att alla medier som jag skickar till HotModels.se systemet enbart ägs av mig och inte har producerats, ej heller för närvarande belastas under något licensavtal eller liknande arrangemang. Jag intygar att jag inte håller HotModels.se ansvariga för eventuella förvrängningar av dessa fakta och erkänner att jag har det fulla ansvar för eventuella rättsliga konsekvenser i samband med några bilder som ägs eller licensieras exklusivt till en annan webbplats eller tredje part.

ENGLISH

By signing up as a model at HotModel.se, I hereby do swear and affirm that I am at least 18 years of age, or age of majority in my legal jurisdiction (whichever is greater).

My signature also certifies that should I provide HotModels.se with false identification (including name and/or date of birth), I will not hold HotModels.se, or its parent company, liable as I understand that this release and its accompanying age verification document(s) was accepted in good faith, and that this effort was made to ensure that I am at least 18 years of age.

I also certify that all decisions related to the content and nature of my HotModels.se video chat room are made at my own discretion, as long as it falls within the bounds of the Model Agreement that I agreed to when creating my HotModels.se model account.

I hereby represent that I am at least 18 years of age and that my age is equal to or higher the age that local, community, or state laws in my area require. I acknowledge that I have read this document and fully understand its contents, and am signing and agreeing to it by own free will.

I represent that any media I submit to the HotModels.se system is owned solely by me and was not produced nor is currently encumbered under any licensing agreement or similar arrangement. I indemnify and hold harmless HotModels.se against any misrepresentations as to these facts and acknowledge that I bear full responsibility for any legal consequences related to any images owned or licensed exclusively to another website or third party.